Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bìnhHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00116 ngày (23.20%) 137 lần (1.18%) 4.31 ngày về 1 lần
01124 ngày (24.80%) 132 lần (1.06%) 4.03 ngày về 1 lần
02108 ngày (21.60%) 131 lần (1.21%) 4.63 ngày về 1 lần
03116 ngày (23.20%) 128 lần (1.10%) 4.31 ngày về 1 lần
04129 ngày (25.80%) 144 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
05119 ngày (23.80%) 144 lần (1.21%) 4.20 ngày về 1 lần
06116 ngày (23.20%) 124 lần (1.07%) 4.31 ngày về 1 lần
07111 ngày (22.20%) 130 lần (1.17%) 4.50 ngày về 1 lần
08116 ngày (23.20%) 138 lần (1.19%) 4.31 ngày về 1 lần
09110 ngày (22.00%) 127 lần (1.15%) 4.55 ngày về 1 lần
10128 ngày (25.60%) 145 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
11110 ngày (22.00%) 125 lần (1.14%) 4.55 ngày về 1 lần
12121 ngày (24.20%) 136 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
13129 ngày (25.80%) 145 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
14113 ngày (22.60%) 128 lần (1.13%) 4.42 ngày về 1 lần
15116 ngày (23.20%) 137 lần (1.18%) 4.31 ngày về 1 lần
16126 ngày (25.20%) 149 lần (1.18%) 3.97 ngày về 1 lần
17119 ngày (23.80%) 135 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
18123 ngày (24.60%) 131 lần (1.07%) 4.07 ngày về 1 lần
19123 ngày (24.60%) 140 lần (1.14%) 4.07 ngày về 1 lần
20123 ngày (24.60%) 139 lần (1.13%) 4.07 ngày về 1 lần
21122 ngày (24.40%) 136 lần (1.11%) 4.10 ngày về 1 lần
22126 ngày (25.20%) 132 lần (1.05%) 3.97 ngày về 1 lần
23111 ngày (22.20%) 128 lần (1.15%) 4.50 ngày về 1 lần
24113 ngày (22.60%) 134 lần (1.19%) 4.42 ngày về 1 lần
25111 ngày (22.20%) 119 lần (1.07%) 4.50 ngày về 1 lần
26135 ngày (27.00%) 155 lần (1.15%) 3.70 ngày về 1 lần
27106 ngày (21.20%) 115 lần (1.08%) 4.72 ngày về 1 lần
28102 ngày (20.40%) 115 lần (1.13%) 4.90 ngày về 1 lần
29117 ngày (23.40%) 128 lần (1.09%) 4.27 ngày về 1 lần
30126 ngày (25.20%) 142 lần (1.13%) 3.97 ngày về 1 lần
31122 ngày (24.40%) 133 lần (1.09%) 4.10 ngày về 1 lần
32116 ngày (23.20%) 137 lần (1.18%) 4.31 ngày về 1 lần
33112 ngày (22.40%) 126 lần (1.13%) 4.46 ngày về 1 lần
34138 ngày (27.60%) 159 lần (1.15%) 3.62 ngày về 1 lần
35115 ngày (23.00%) 132 lần (1.15%) 4.35 ngày về 1 lần
36126 ngày (25.20%) 141 lần (1.12%) 3.97 ngày về 1 lần
37117 ngày (23.40%) 127 lần (1.09%) 4.27 ngày về 1 lần
38132 ngày (26.40%) 147 lần (1.11%) 3.79 ngày về 1 lần
39116 ngày (23.20%) 131 lần (1.13%) 4.31 ngày về 1 lần
40136 ngày (27.20%) 155 lần (1.14%) 3.68 ngày về 1 lần
41119 ngày (23.80%) 136 lần (1.14%) 4.20 ngày về 1 lần
42131 ngày (26.20%) 156 lần (1.19%) 3.82 ngày về 1 lần
43138 ngày (27.60%) 154 lần (1.12%) 3.62 ngày về 1 lần
44122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
4591 ngày (18.20%) 105 lần (1.15%) 5.49 ngày về 1 lần
46131 ngày (26.20%) 146 lần (1.11%) 3.82 ngày về 1 lần
47103 ngày (20.60%) 120 lần (1.17%) 4.85 ngày về 1 lần
48125 ngày (25.00%) 144 lần (1.15%) 4.00 ngày về 1 lần
49111 ngày (22.20%) 136 lần (1.23%) 4.50 ngày về 1 lần
50128 ngày (25.60%) 144 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
51117 ngày (23.40%) 129 lần (1.10%) 4.27 ngày về 1 lần
52119 ngày (23.80%) 132 lần (1.11%) 4.20 ngày về 1 lần
53114 ngày (22.80%) 131 lần (1.15%) 4.39 ngày về 1 lần
54119 ngày (23.80%) 137 lần (1.15%) 4.20 ngày về 1 lần
55126 ngày (25.20%) 145 lần (1.15%) 3.97 ngày về 1 lần
56125 ngày (25.00%) 143 lần (1.14%) 4.00 ngày về 1 lần
57125 ngày (25.00%) 146 lần (1.17%) 4.00 ngày về 1 lần
58121 ngày (24.20%) 130 lần (1.07%) 4.13 ngày về 1 lần
59113 ngày (22.60%) 131 lần (1.16%) 4.42 ngày về 1 lần
60123 ngày (24.60%) 144 lần (1.17%) 4.07 ngày về 1 lần
61119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
62127 ngày (25.40%) 147 lần (1.16%) 3.94 ngày về 1 lần
63100 ngày (20.00%) 108 lần (1.08%) 5.00 ngày về 1 lần
64131 ngày (26.20%) 147 lần (1.12%) 3.82 ngày về 1 lần
65113 ngày (22.60%) 128 lần (1.13%) 4.42 ngày về 1 lần
66134 ngày (26.80%) 149 lần (1.11%) 3.73 ngày về 1 lần
67130 ngày (26.00%) 144 lần (1.11%) 3.85 ngày về 1 lần
68122 ngày (24.40%) 138 lần (1.13%) 4.10 ngày về 1 lần
69104 ngày (20.80%) 120 lần (1.15%) 4.81 ngày về 1 lần
70136 ngày (27.20%) 153 lần (1.13%) 3.68 ngày về 1 lần
71119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
72127 ngày (25.40%) 142 lần (1.12%) 3.94 ngày về 1 lần
73102 ngày (20.40%) 118 lần (1.16%) 4.90 ngày về 1 lần
74131 ngày (26.20%) 146 lần (1.11%) 3.82 ngày về 1 lần
75114 ngày (22.80%) 122 lần (1.07%) 4.39 ngày về 1 lần
76116 ngày (23.20%) 125 lần (1.08%) 4.31 ngày về 1 lần
77111 ngày (22.20%) 124 lần (1.12%) 4.50 ngày về 1 lần
78113 ngày (22.60%) 134 lần (1.19%) 4.42 ngày về 1 lần
79127 ngày (25.40%) 144 lần (1.13%) 3.94 ngày về 1 lần
80112 ngày (22.40%) 124 lần (1.11%) 4.46 ngày về 1 lần
81104 ngày (20.80%) 114 lần (1.10%) 4.81 ngày về 1 lần
82113 ngày (22.60%) 128 lần (1.13%) 4.42 ngày về 1 lần
83119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
84120 ngày (24.00%) 140 lần (1.17%) 4.17 ngày về 1 lần
85109 ngày (21.80%) 123 lần (1.13%) 4.59 ngày về 1 lần
86106 ngày (21.20%) 124 lần (1.17%) 4.72 ngày về 1 lần
87116 ngày (23.20%) 135 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
88114 ngày (22.80%) 132 lần (1.16%) 4.39 ngày về 1 lần
89114 ngày (22.80%) 126 lần (1.11%) 4.39 ngày về 1 lần
90119 ngày (23.80%) 135 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
91130 ngày (26.00%) 149 lần (1.15%) 3.85 ngày về 1 lần
92135 ngày (27.00%) 156 lần (1.16%) 3.70 ngày về 1 lần
93119 ngày (23.80%) 136 lần (1.14%) 4.20 ngày về 1 lần
94112 ngày (22.40%) 128 lần (1.14%) 4.46 ngày về 1 lần
95130 ngày (26.00%) 145 lần (1.12%) 3.85 ngày về 1 lần
96136 ngày (27.20%) 149 lần (1.10%) 3.68 ngày về 1 lần
97116 ngày (23.20%) 134 lần (1.16%) 4.31 ngày về 1 lần
98102 ngày (20.40%) 112 lần (1.10%) 4.90 ngày về 1 lần
99116 ngày (23.20%) 133 lần (1.15%) 4.31 ngày về 1 lần