Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắcngày

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
02-10-20235 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần6 lần4 lần2 lần3 lần
01-10-20235 lần1 lần3 lần5 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
30-09-20232 lần7 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần
29-09-20233 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
28-09-20232 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
27-09-20235 lần3 lần6 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
26-09-20237 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
25-09-20235 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
24-09-20234 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
23-09-20230 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần4 lần4 lần
22-09-20234 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần
21-09-20232 lần1 lần5 lần0 lần3 lần3 lần5 lần0 lần4 lần4 lần
20-09-20235 lần6 lần3 lần7 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
19-09-20230 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
18-09-20233 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
17-09-20232 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần3 lần
16-09-20232 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần6 lần6 lần
15-09-20234 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần5 lần
14-09-20234 lần1 lần3 lần4 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
13-09-20233 lần2 lần2 lần1 lần6 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng67 lần52 lần52 lần54 lần45 lần50 lần59 lần52 lần55 lần54 lần

Thống kê đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
02-10-20233 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần0 lần1 lần0 lần9 lần
01-10-20231 lần1 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
30-09-20233 lần3 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
29-09-20231 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần
28-09-20232 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần6 lần1 lần
27-09-20232 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
26-09-20233 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
25-09-20231 lần4 lần1 lần3 lần1 lần6 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
24-09-20233 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần
23-09-20234 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
22-09-20236 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần
21-09-20234 lần4 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
20-09-20232 lần4 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
19-09-20233 lần3 lần7 lần0 lần1 lần6 lần2 lần0 lần5 lần0 lần
18-09-20230 lần2 lần5 lần2 lần4 lần0 lần4 lần6 lần3 lần1 lần
17-09-20231 lần2 lần2 lần4 lần3 lần6 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
16-09-20235 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần0 lần3 lần1 lần5 lần
15-09-20233 lần3 lần7 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
14-09-20233 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
13-09-20235 lần3 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng55 lần56 lần57 lần60 lần64 lần50 lần50 lần51 lần46 lần51 lần

Thống kê Tổng loto Truyền Thống

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
02-10-20235 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần7 lần
01-10-20230 lần5 lần0 lần2 lần1 lần3 lần6 lần5 lần4 lần1 lần
30-09-20231 lần4 lần6 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần7 lần1 lần
29-09-20233 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
28-09-20231 lần2 lần4 lần0 lần4 lần5 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
27-09-20232 lần4 lần3 lần4 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
26-09-20231 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
25-09-20230 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
24-09-20233 lần1 lần4 lần3 lần2 lần5 lần4 lần1 lần4 lần0 lần
23-09-20230 lần4 lần2 lần0 lần3 lần6 lần6 lần1 lần4 lần1 lần
22-09-20231 lần3 lần2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
21-09-20234 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
20-09-20232 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
19-09-20232 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
18-09-20233 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
17-09-20232 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
16-09-20232 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần
15-09-20232 lần1 lần7 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
14-09-20231 lần6 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
13-09-20231 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần5 lần
Tổng36 lần53 lần60 lần50 lần45 lần63 lần65 lần58 lần62 lần48 lần