Thống kê chu kỳ đặc biêt Miền Bắc
1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày62 ngày
Đầu 1 ra ngày 22-09-2023 (22714) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 10 ngày73 ngày
Đầu 2 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày72 ngày
Đầu 3 ra ngày 30-09-2023 (19237) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày65 ngày
Đầu 4 ra ngày 29-09-2023 (07044) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày67 ngày
Đầu 5 ra ngày 13-09-2023 (56650) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 19 ngày60 ngày
Đầu 6 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày65 ngày
Đầu 7 ra ngày 02-10-2023 (80973) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày46 ngày
Đầu 8 ra ngày 01-10-2023 (07289) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày67 ngày
Đầu 9 ra ngày 28-09-2023 (11698) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 15-09-2023 (13720) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 17 ngày62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 04-09-2023 (08811) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 28 ngày72 ngày
Đuôi 2 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 02-10-2023 (80973) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày61 ngày
Đuôi 4 ra ngày 29-09-2023 (07044) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày92 ngày
Đuôi 5 ra ngày 19-09-2023 (50925) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 13 ngày62 ngày
Đuôi 6 ra ngày 26-09-2023 (45236) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày57 ngày
Đuôi 7 ra ngày 30-09-2023 (19237) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Đuôi 8 ra ngày 28-09-2023 (11698) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 4 ngày107 ngày
Đuôi 9 ra ngày 01-10-2023 (07289) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày72 ngày

3. Chu kì gần nhất tổng 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 02-10-2023 (80973) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 0 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 27-09-2023 (93447) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 5 ngày66 ngày
Tổng 2 ra ngày 21-09-2023 (52566) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 11 ngày85 ngày
Tổng 3 ra ngày 20-09-2023 (40303) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 12 ngày78 ngày
Tổng 4 ra ngày 23-09-2023 (76922) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 9 ngày63 ngày
Tổng 5 ra ngày 24-09-2023 (62778) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 8 ngày63 ngày
Tổng 6 ra ngày 25-09-2023 (68779) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 7 ngày67 ngày
Tổng 7 ra ngày 01-10-2023 (07289) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 1 ngày55 ngày
Tổng 8 ra ngày 29-09-2023 (07044) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 3 ngày68 ngày
Tổng 9 ra ngày 26-09-2023 (45236) đến 02-10-2023 vẫn chưa ra là 6 ngày92 ngày