Lọc dàn - Ghép dàn - Công cụ tách sốCông cụ lọc ghép dàn chính xác nhất, dàn số cách nhau bằng dấu phẩy, mỗi số gồm có 2 chữ số.

Kết quả lọc - ghép dàn

Dàn trùng
(Các số có đồng thời trong cả Dàn 1 và Dàn 2)
Dàn ghép
(Các số có ít nhất 1 lần trong Dàn 1 hoặc Dàn 2, hoặc có trong cả 2 dàn)
Dàn 1 loại Dàn 2
(Các số có trong Dàn 1 nhưng không có trong Dàn 2)
Dàn 2 loại Dàn 1
(Các số có trong Dàn 2 nhưng không có trong Dàn 1)